Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden van Tivano Multimedia


Artikel 1. Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt met Tivano Multimedia (“Tivano Multimedia”) bedoeld: Reclamebureau Tivano Multimedia, kantoorhoudende te Westhoven 7, 6042NV Roermond, ingeschreven in Kamer van Koophandel onder nummer 56437595 .

1.2 In de Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder opdrachtgever (“Opdrachtgever”): degene die Tivano Multimedia verzoekt een offerte uit te brengen en/of een Overeenkomst met Tivano Multimedia aangaat en/of adhoc Opdracht geeft in het kader van het ontwikkelen en/of leveren van een Product.

1.3 In de Algemene Voorwaarden wordt onder product (“Product”) verstaan: alle door Tivano Multimedia voor Opdrachtgever te verrichten werkzaamheden en te vervaardigen werken, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, ontwerpen, concepten, advertenties, logo’s, huisstijlen, flyers, (werk)tekeningen, brochures, periodieken, (ontwerp)schetsen, internetsites, banners, films, campagnevoorstellen, werveringsadvies en andere materialen of (elektronische) bestanden.

1.4 In de Algemene Voorwaarden wordt onder Opdracht(bevestiging) / overeenkomst verstaan: Elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk, telefonisch of per e-mail bevestigd, van levering van één of meer Producten of diensten van Tivano Multimedia.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Tivano Multimedia en een Opdrachtgever waarop Tivano Multimedia deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.2 De onderhavige voorwaarden zijn ook van toepassing op overeenkomsten met Tivano Multimedia, voor de uitvoering waarvan door Tivano Multimedia derden dienen te worden betrokken.

2.3 Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Tivano Multimedia en zijn directie.

2.4 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.5 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Tivano Multimedia en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

2.6 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

2.7 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

2.8 Indien Tivano Multimedia niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Tivano Multimedia in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 3. Aanbieding en acceptatie

3.1 Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege Tivano Multimedia gedaan zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op geen enkele wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

3.2 Tivano Multimedia kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.3 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Tivano Multimedia daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Tivano Multimedia anders aangeeft.

3.4 Een samengestelde prijsopgave verplicht Tivano Multimedia niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 4. Aanvang van de overeenkomst

4.1 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat: – Een opdracht per e-mail, telefoon of post, wordt verstrekt door de Opdrachtgever aan Tivano Multimedia en door Tivano Multimedia is bevestigd; – De Opdrachtgever een door Tivano Multimedia verzonden offerte heeft geaccepteerd..

4.2 Vanaf het moment van totstandkoming van de overeenkomst, danwel op een ander door partijen overeengekomen tijdstip, zal Tivano Multimedia starten met de uitvoering van het overeengekomene. Het staat partijen vrij om de totstandkoming van de overeenkomst met andere middelen te bewijzen.

Artikel 5. Duur en annulering van de overeenkomst

5.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode zoals overeengekomen in de opdrachtbevestiging.

5.2 Annuleren van de overeenkomst door de Opdrachtgever dient schriftelijk te geschieden, onder de voorwaarden zoals in dit artikel beschreven.

5.3 Bij het geheel of gedeeltelijk door de Opdrachtgever annuleren van een opdracht zoals in een opdrachtbevestiging overeengekomen, is opdrachtgever jegens Tivano Multimedia verplicht tot betaling van een percentage van het totaalbedrag van de door hem geannuleerde opdrachten, zulks ter dekking van de door Tivano Multimedia gemaakte kosten, alsmede de door haar geleden schade in de vorm van winstderving.

5.4 De hoogte van het in 5.3 genoemde percentage is afhankelijk van het tijdstip van annuleren en bedraagt:

 • Bij jaarcontracten vóór of in het eerste kwartaal na de startdatum van de contractperiode 40%, in het tweede kwartaal 60% en in het derde kwartaal 80%;
 • Bij halfjaarcontracten vóór of in het eerste kwartaal na de startdatum van de contractperiode bedraagt het percentage 60%;
 • Bij driemaand-contracten en tijdens het laatste kwartaal van jaar- en halfjaarcontracten is annuleren niet mogelijk en dient het totaal bedrag van de overeengekomen opdrachten integraal te worden voldaan.

Artikel 6. Uitvoering Overeenkomst

6.1 Tivano Multimedia zal zich inspannen de Overeenkomst zo zorgvuldig mogelijk uit te voeren, de belangen van Opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor Opdrachtgever bruikbaar resultaat. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand van de wetenschap. Voor zover noodzakelijk zal Tivano Multimedia Opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden ter uitvoering van de Overeenkomst.

6.2 Indien en voor zover dit naar inzicht van Tivano Multimedia noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst, heeft Tivano Multimedia het recht om namens en voor rekening van Opdrachtgever werkzaamheden te laten verrichten door derden, zonder dat Tivano Multimedia hiervoor voorafgaande toestemming van Opdrachtgever behoeft.

6.3 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waaronder, maar niet beperkt tot, informatie en documentatie, waarvan Tivano Multimedia aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Tivano Multimedia worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Tivano Multimedia zijn verstrekt, heeft Tivano Multimedia het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen. Tivano Multimedia is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Tivano Multimedia is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

6.4 Indien Tivano Multimedia op verzoek van Opdrachtgever een begroting voor kosten van derden opstelt, dan zal deze begroting slechts een indicatieve strekking hebben, waaraan Opdrachtgever derhalve geen rechten kan ontlenen. Desgewenst kan Tivano Multimedia namens Opdrachtgever offertes aanvragen.

6.5 Indien is overeengekomen dat de Overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan Tivano Multimedia de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

6.6 Alvorens tot productie, verveelvoudiging of openbaarmaking van het Product wordt overgegaan, dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de laatste modellen of proeven van het Product te controleren en goed te keuren. Op verzoek van Tivano Multimedia dient Opdrachtgever zijn goedkeuring telefonisch, schriftelijk al dan niet per e-mail te bevestigen.

6.7 Een door Tivano Multimedia opgegeven termijn voor het volbrengen van de Overeenkomst heeft een indicatieve strekking en betreft derhalve geen fatale termijn, tenzij uit de aard of de inhoud van de Overeenkomst anders blijkt. In ieder geval zal voor deadline van de leverancier het overeengekomen werk aangeleverd worden, mits Tivano Multimedia hierin niet gehinderd wordt door het overige bepaalde in artikel 6 of andere artikelen van deze algemene voorwaarden.

6.8 Het uitvoeren van tests, het aanvragen van vergunningen en het beoordelen of de instructies van Opdrachtgever voldoen aan de wettelijke normen behoren niet tot de Overeenkomst en vallen onder de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever zelf.

Artikel 7. Wijziging of aanvulling van de overeenkomst

7.1 Aanvullingen en wijzigingen van de overeenkomst kunnen uitsluitend schriftelijk geschieden.

7.2 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan.

7.3 Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Tivano Multimedia zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd.

7.4 De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

Artikel 8. Overmacht

8.1 Tivano Multimedia is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

8.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Tivano Multimedia geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Tivano Multimedia niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Tivano Multimedia of van derden daaronder begrepen. Tivano Multimedia heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Tivano Multimedia zijn verbintenis had moeten nakomen.

8.3 Tivano Multimedia kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

8.4 Voorzover Tivano Multimedia ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Tivano Multimedia gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 9. Prijzen

9.1 Alle op de opdrachtbevestiging genoemde prijzen, alsmede overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders is vermeld.

9.2 Tivano Multimedia heeft het recht de overeengekomen prijzen te wijzigen. Deze wijzigingen worden binnen zeven (7) dagen na aanvaarding of uiterlijk twee maanden voordat deze ingaan aan opdrachtgever bekend gemaakt. Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen tegen de datum van inwerkingtreding van de wijziging.

Artikel 10. Betalingsvoorwaarden

10.1 Tivano Multimedia stuurt opdrachtgever een factuur, per post of per e-mail, voor de kosten die samenhangen met de overeenkomst. Betaling van een factuur dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum en zulks zonder aftrek of compensatie of andere wijze van schuldverrekening onder welke naam dan ook.

10.2 De opdrachtgever die niet uiterlijk op de vervaldag heeft betaald is, zonder dat een ingebrekestelling zal zijn vereist, in verzuim.

10.3 Bij niet (tijdige) betaling komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening van de nalatige opdrachtgever. De buitenrechtelijke kosten bedragen in ieder geval 15% (exclusief de wettelijk verschuldigde omzetbelasting) van het totaal verschuldigde met een minimum van € 200,00, terwijl opdrachtgever voorts een rente verschuldigd is van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, is geval de wettelijke rente verschuldidg is, waarbij een gedeelte van een maand als volle maand zal worden gerekend, vanaf factuurdatum tot en met de dag der algehele voldoening.

10.4 (Deel) betalingen, die opdrachtgever verricht, worden eerst, conform artikel 6:44 BW, in mindering gebracht op het bedrag der rente en kosten. Na integrale betaling van rente en kosten worden verder betalingen in mindering op de hoofdsom(men) gebracht.

10.5 Tivano Multimedia is gerechtigd om voor het aangaan van de opdracht of gedeelte daarvan, voldoende zekerheid te verlangen voor betaling en uitvoering van de opdracht. Indien die zekerheden niet kunnen worden verstrekt is Tivano Multimedia gerechtigd de uitvoering van de opdracht op te schorten.

10.6 Degene, die de opdrachtbevestiging namens opdrachtgever heeft ondertekend, is tezamen met opdrachtgever hoofdelijk aansprakelijk tegenover Tivano Multimedia voor nakoming van de betalingsverplichtingen jegens Tivano Multimedia uit hoofde van de opdracht.

10.7 Tivano Multimedia heeft tegen de opdrachtgever die niet tijdig heeft betaald, onverminderd haar overige rechten, het recht:

 • Verdere uitvoering van de opdracht op te schorten.
 • Onmiddellijke betaling van de openstaande facturen, eventueel vermeerderd met nog niet gefactureerde kosten en voorschotten te eisen.
 • De opdracht(en) voor zover niet uitgevoerd, zonder dat daar voor nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst zal zijn vereist, te ontbinden, één en ander onverminderd het recht van Tivano Multimedia op vergoeding van schade als gevolg van het ontbinden der order(s).

Artikel 11. Beëindiging en ontbinding van de overeenkomst

Onverminderd het bepaalde in de vorige artikelen en onverminderd de rechten van Tivano Multimedia op verdere schadevergoeding heeft Tivano Multimedia het recht de overeenkomst, of het niet uitgevoerde gedeelte daarvan, door eenvoudige mededeling aan opdrachtgever te ontbinden zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, indien: a. opdrachtgever in de nakoming van zijn verplichtingen jegens Tivano Multimedia tekort schiet, b. opdrachtgever in staat van faillissement verkeert, surséance van betaling aanvraagt, onder curatele of bewind wordt geplaatst.

Artikel 12. Reclamaties

12.1 Indien opdrachtgever van mening is dat de in rekening gebrachte kosten onjuist zijn of de opdracht niet juist is uitgevoerd, kan opdrachtgever de bezwaren binnen 10 dagen na de datum schriftelijk aan Tivano Multimedia kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal de Tivano Multimedia een onderzoek instellen naar de juistheid van de bezwaren.

12.2 Indien de Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever blijft ook in dat geval gehoden tot afname en betaling van de overigens bestelde producten en hetgeen waartoe hij Tivano Multimedia opdracht heeft gegeven.

12.3 Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling, tenzij anders door partijen wordt overeengekomen.

Artikel 13. Rechten van intellectuele eigendom

13.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, komen alle uit de Opdracht voortvloeiende rechten van intellectuele eigendom, inclusief, maar niet beperkt tot, het modellenrecht en het auteursrecht, toe aan Tivano Multimedia. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend Tivano Multimedia daartoe bevoegd. Indien en voor zover overdracht van (onderdelen van) rechten door Opdrachtgever noodzakelijk is, verbindt Opdrachtgever zich onverkort en onvoorwaardelijk om daartoe alle benodigde medewerking te verlenen.

13.2 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, behoort niet tot de Opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van octrooirechten, merkrechten, handelsnaamrechten, rechten op tekeningen en modellen, auteursrechten en portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor Opdrachtgever.

13.3 Tivano Multimedia is te allen tijde gerechtigd om haar naam op of bij het Product te (laten) vermelden of verwijderen, mits dit Producten betreft in de categorieën drukwerk, periodieke uitgaven en/of internetsites. Zonder voorafgaande toestemming is het Opdrachtgever niet toegestaan het Product zonder vermelding van de naam van Tivano Multimedia in productie te nemen, openbaar te maken of te verveelvoudigen.

13.4 Het in het kader van de Opdracht door Tivano Multimedia tot stand gebrachte Product blijft eigendom van Tivano Multimedia, ongeacht of dit Product aan Opdrachtgever of aan derden ter hand is gesteld. De door Tivano Multimedia geleverde en/of geplaatste Producten mogen zonder schriftelijke toestemming van Tivano Multimedia, niet voor andere dan door haar overeengekomen en uitgekozen media en in opdracht van Tivano Multimedia gebruikt worden. Tivano Multimedia is exclusief rechthebbende op het auteursrecht van door of namens haar gemaakt werk.

Artikel 14. Gebruik en licentie

14.1 Wanneer Opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen, waaronder, maar niet beperkt tot, zijn betalingsverplichting, uit hoofde van de Overeenkomst met Tivano Multimedia, verkrijgt Opdrachtgever, voor een nader bij Overeenkomst te bepalen aantal gebruikers een niet-overdraagbare, niet-exclusieve licentie tot het gebruik van het Product voor zover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bij de Overeenkomst overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt tot dat gebruik van het Product, waarvoor op het moment van het tot stand komen van de Overeenkomst vaststaande voornemens bestonden. Deze voornemens dienen voor het sluiten van de Overeenkomst aan Tivano Multimedia schriftelijk bekend te zijn gemaakt.

14.2 Opdrachtgever is zonder de schriftelijke toestemming van Tivano Multimedia niet gerechtigd een Product te hergebruiken of ruimer te gebruiken dan bepaald in de Overeenkomst ofwel bij vertrekken van de Opdracht is kenbaar gemaakt. Voor elk gebruik van een Product, waarvoor geen toestemming is verleend, komt Tivano Multimedia een direct opeisbare vergoeding toe van tenminste driemaal de gebruikelijke vergoeding voor een dergelijk gebruik, met een minimum van € 1.500 (vijftien honderd Euro).

14.3 Het is Opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Tivano Multimedia veranderingen in het voorlopige of definitieve Product aan te brengen.

14.4 Tivano Multimedia heeft de vrijheid om de naam van Opdrachtgever en het voor Opdrachtgever ontwikkelde Product te gebruiken voor haar eigen publiciteit, promotie of anderszins.

Artikel 15. Aansprakelijkheid

15.1 Indien Tivano Multimedia aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

15.2 Tivano Multimedia is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Tivano Multimedia is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

15.3 Tivano Multimedia is ook niet aansprakelijk voor:

 • fouten in het materiaal dat door Opdrachtgever ter hand is gesteld;
 • misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de Overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van Opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen;
 • fouten van, door of namens Opdrachtgever ingeschakelde derden;
 • fouten in het Product, indien Opdrachtgever, overeenkomstig het bepaalde in artikel 6.5 zijn goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en te kennen heeft gegeven aan een dergelijke controle geen behoefte te hebben, dan wel niet binnen tien (10) dagen na het ontstaan van de schade schriftelijk heeft gereclameerd;
 • fouten of problemen die ontstaan zijn na aflevering en door gebruik of onderhoud van het geleverde Product door anderen dan Tivano Multimedia.

15.4 Indien Tivano Multimedia aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Tivano Multimedia beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

15.5 De aansprakelijkheid van Tivano Multimedia is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

15.6 Tivano Multimedia is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

15.7 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Tivano Multimedia aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Tivano Multimedia toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Tivano Multimedia is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

15.8 Opdrachtgever vrijwaart Tivano Multimedia expliciet voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden terzake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan opdrachtgever geleverde producten en diensten van Tivano Multimedia. Tivano Multimedia is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van door opdrachtgever aangeleverd promotiemateriaal. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die Tivano Multimedia mocht lijden ten gevolge van een aan opdrachtgever toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze voorwaarden. Wijzigingen in de gegevens van opdrachtgever dient opdrachtgever direct schriftelijk mede te delen aan Tivano Multimedia. Als opdrachtgever dit niet doet, is opdrachtgever aansprakelijk voor eventuele schade die Tivano Multimedia als gevolg daarvan lijdt.

15.9 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Tivano Multimedia of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 16. Kopieën materialen

16.1 Opdrachtgever is gehouden, indien redelijkerwijs mogelijk, kopieën van door hem verstrekte materialen en gegevens onder zich te houden tot de Overeenkomst is volbracht. Indien Opdrachtgever dit nalaat, kan Tivano Multimedia niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan van deze kopieën niet was opgetreden.

16.2 Na het volbrengen van de Overeenkomst hebben noch Opdrachtgever noch Tivano Multimedia jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens als bedoeld in 16.1 en het door Tivano Multimedia geleverde Product.

Artikel 17. Overdracht van rechten en verplichtingen

Partijen zijn niet gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiende uit een overeenkomst aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

Artikel 18. Buitengebruikstelling

18.1 Tivano Multimedia heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever terzake van de overeenkomst een verplichting jegens Tivano Multimedia niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden.

18.2 Tivano Multimedia zal opdrachtgever hiervan te voren in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van Tivano Multimedia kan worden verlangd.

18.3 De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

18.4 Tot indienststelling wordt weer overgegaan indien opdrachtgever binnen een door Tivano Multimedia gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen en een terzake vastgesteld bedrag voor herindienststelling heeft voldaan.

Artikel 19. Wijziging van de voorwaarden

19.1 Tivano Multimedia behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.
19.2 Indien opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.

Artikel 20. Toepasselijk recht en geschillen

20.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Tivano Multimedia partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

20.2 De rechter in de vestigingsplaats van Tivano Multimedia is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Tivano Multimedia het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

20.3 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 21. Slotbepaling

21.1 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel, vermeld op de website www.tivano.nl en www.tivano.nl en zullen op eerste verzoek worden toegezonden.

21.2 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met Tivano Multimedia.